ordlista

Diskriminering

Att någon blir sämre behandlad än någon annan på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder är diskriminering.

Genus

Med genus menas inte det biologiska könet, utan det socialt och kulturellt konstruerade könet, det vill säga de uppfattningar och föreställningar vi har i samhället om vad som kvinnligt och manligt. Genus skapas utifrån våra värderingar, attityder och erfarenheter, och vad som uppfattas som manligt och kvinnligt är inte något definitivt utan förändras över tid.

Hen

Ett pronomen, precis som han och hon. Hen kan exempelvis användas när könstillhörigheten är okänd eller inte har någon betydelse i sammanhanget.

Jämställdhet

Att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämlikhet

Att alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kön

Kön är ett sätt att kategorisera människor, ofta i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har flera olika delar som könsidentitet, könsuttryck, biologiskt kön och juridiskt kön. En person kan ha ett biologiskt kön, till exempel man, men inte identifiera sig eller uttrycka sig som en man.

Mångfald

Mångfald som begrepp finns det ingen enhetlig definition på i Sverige. Det handlar om variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp – att ta tillvara på varje persons individuella förutsättningar och kompetens.

Normer

Med normer menas det som genom outtalade regler anses som det självklara, det ”normala”. Försvaras ofta med förutfattade meningar och gamla strukturer. Avvikelser från normen ifrågasätts oftare än normen själv.

Stereotyp

En förenklad framställning av en grupps egenskaper. Exempelvis att gruppen kvinnor och män framställs som olika och med olika, utmärkande egenskaper.  Det finns ingen värdering i framställningen, inget som säger att egenskaperna är bra eller dåliga. När det finns en värdering i framställningen handlar det istället om en fördom.

Struktur

Ordet struktur används för att beskriva en helhet eller ett mönster som byggs upp av mindre delar. Samhällsstruktur handlar om hur samhället är uppbyggt av människor och deras institutioner: företag, organisationer, myndigheter, skolor och högskolor etc.